*

Vak�f Hakk�nda

Dat�a

Hac� Bekta� Veli

Alevilik

K�LT�REL

* G�N�N S�Z� *
* SON DAK�KA *
Allah�n Aslan� Hz. Ali 
 
Allah'�n aslan�yd�n karanl�klar devrinde. 
Sonra nur olup parlad�n �lemde. 
Bu g�n; 
Bitmeyen bir enerjisin 
Semah eden g�n�llerde, 
'Bar��, sevgi, karde�lik' diyen her dilde.

Mu�la Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� online ziyaret�i

Dat�a Vak�f �ubemize �ei�tli Ziyaretler ve A�ure G�n�m�z.

 • ( FOTO GALER� ) ��in T�klay�n�z! >>

  11 Aral�k 2011 Pazar g�n� Vak�f �ubemizi;Alevi Bekta�i Federasyonu Genel Ba�kan Yard�mc�s� ve Yazar Necdet Sara�, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mu�la �l Genel Meclis �yesi Dursun Kaplan, Pir Sultan Abdal K�lt�r Derne�i Marmaris �ubesi ba�kan� Hasan Aky�z ziyaret etmi�lerdir.

  10 Aral�k 2011 Cumartesi G�n� Mu�la K�yce�izde Gelen iki alevi aile yurtta�lar�m�z Cem Evimizi ziyaret ederek getirdikleri lokmalar�na, lokma duas� ve g�lben duas�n� dedemiz Nihat Yoler� taraf�nda veridi.

  08 Aral�k Per�embe g�n� vak�f binam�z �n�nde saat 12.30�da ger�ekle�tirdi�imiz A�ure G�n�m�zde �ube Ba�kan�m�z Murat Y�ld�r�m'�n konu�mas�;

  Bug�n burada toplanmam�z�n nedeni 1371 y�l �nce y�ce Peygamberimizin torunu, ci�erparesi �mam H�seyin�in Kerbela�da Muharrem ay�n�n onuncu g�n�nde (a�ure g�n�) Muaviye�nin o�lu Yezit�in 5000 ki�ilik ordusunun sald�r�s� sonucu ba�� kesilerek �ehit edildi�i i�indir.

  O zaman Emevi saltanat�n�n ba��nda bulunan Yezit, saltanat� i�in tehlikeli g�rd��� �mam H�seyin�i ortadan kald�rmay� planlar. Kerbela �n�ne gelen ordudan �Ben Kerbela�y� de�il H�seyin�in ba��n� istiyorum.� der. Kerbela ku�at�l�r, F�rat k�y�lar� i�gal edilir, susuzluktan feryat eden Kerbela halk�n�n bu feryad�na dayanamayan �mam H�seyin �Bu zul�m ve fesat h�k�metine ben biat etmeyece�im, nereye gidersem gideyim, nerede olursam olay�m beni �ld�receklerini biliyorum.� der. Yezit�in 5000 ki�ilik ordusuyla sava�a girer.

  O g�n yani muharrem ay�n�n onuncu g�n� (a�ure g�n�) Kerbela meydan�nda yetmi� iki gen� ve �mam H�seyin�in ba�� kesilerek �ehit edilir. �mam H�seyin�in kesik ba��n� yezit askerleri top yap�p meydanda tekmeleyerek oynad�lar.

  �mam H�seyin daima haks�zl�klara kar�� ��km��, zalime kar�� mazlumun yan�nda yer alm��t�r. Buna ra�men onun bu �ekilde �ehit edilmesi sevenleri taraf�ndan asla unutulmayacakt�r. 1371 y�ld�r b�t�n �slam d�nyas�nda milyonlarca ehli beyt yanl�lar� taraf�ndan sevgiyle an�l�r ve matemi tutulur. Tarih boyunca �mam H�seyin�e g�sterilen bu sevgi hi�bir lidere, hi�bir �ndere, hi�bir evliya ve erene g�sterilmemi�tir.

  B�t�n bu bilgilerin �����nda alevi toplumu kendisini bu ulusun asil evlatlar� olarak g�rm�� ve asla birtak�m kendisine yap�lan haks�zl�klar nedeniyle devletine ba� kald�rmam��t�r, yasalara sayg�l� olmu�tur. Kendi �lkesinde inan�lar� gere�i �zg�rce ibadetlerini yerine getirememektedirler. Buna ra�men baz� Avrupa devletleri Alevi toplumunun inan�lar�n� daha �zg�rce yerine getirebilmeleri i�in yasalar ��karmaya ba�lam��lard�r. Bu do�rultuda, Avusturya h�k�meti, n�fusunun %1�ini olu�turan Alevi toplumunun inanc�na sayg� gere�i ald��� bir kararla muharrem ay�n�n onuncu g�n�n� �a�ure g�n�� olarak resmi tatil kabul etmi�tir. Okullarda ders kitaplar�nda Alevi inanc�na yer verilmi�tir. Ayr�ca yerel y�netimler Alevi inanc�n�n gere�i Cem evlerine yer tahsis edilmesine karar verilmi�, Cem evlerinin in�as� i�in b�t�eden pay ayr�lm��t�r.

  Bu y�l ilk olarak Diyanet ��leri Ba�kanl��� Ankara Kocatepe Camiinde muharrem ay�n�n onu �Kerbela �ehitleri �mam H�seyin�i anma� t�reni d�zenlenmi�tir. Ne niyetle olursa olsun belki de �lke �ap�nda ilk olarak devlet taraf�ndan an�lm��t�r.

  Muharrem ay� s�resince vakf�m�zda yemek veren canlar�m�za, bac�lar�m�za ��kranlar�m�z� sunar�z.

  �ahhan�m YILDIRIM, H�seyin ARMAN ve e�i, M�sl�m ��MEN ve e�i, Nihat YOLER� ve e�i, Musa AKDO�AN ve e�i, H�seyin EK�NC� ve e�i, Ekrem AYDIN ve e�i, Ali Ekber TA�DELEN ve e�i, Bedriye �ET�NKAYA ve e�i, Aziz DEM�R ve e�i, Kenan �A�LAR ve e�i, Ayg�l YILDIRIM ve e�i, Tanju KAPICI ve e�i.

  Oniki g�n boyunca dua ve sohbetleriyle bize e�lik eden kurum dedemiz Nihat YOLERݒye sayg� ve ��kranlar�m�z� sunar�z. Ayr�ca oniki g�n s�resince toplant�lar�m�zda haz�r bulunan canlara bu �zel g�nlerimizin matemine ortak olmalar� dolay�s�yla vak�f y�netim kurul ad�na te�ekk�rlerimizi bildiririz.

  Kat�l�mc� konuklar�m�z;

  Dat�a Belediye Ba�kan Yard�mc�s� Sami B�RCAN,
  Dat�a Belediye Meclis �yesi Halit �IPLAK,
  Pir Sultan Abdal Dat�a �ubesi Ba�kan� Mustafa KATIK�I ve Y�netim Kurulu �yeleri,
  Dat�a Musiki Derne�i Ba�kan� Dr. Sezer �NER�,
  Y�lmazlar �lk��retim Okulu M�d�r� Aynur MERT �ZER,
  Y�lmaz Karde�ler Anadolu Lisesi M�d�r� Ula� KIR,
  Kent Konsey Ba�kan� Orhan KESK�NSOY,
  Belediye Meclis �yemiz �nci B�LG�N ,
  Kad�n ��g�c� Dernek Ba�kan� Men�ure YAVUZ,
  CHP �l�e Ba�kan� G�rkan SA�LAM,
  CHP Kad�n Kollar� �yeleri,
  Atat�rk�� D���nce Derne�i Ba�kan� Ali BAH�ETEPE,
  Dat�a Musiki Sevenler Derne�i Y�netim Kurulu �yeleri,
  �l�e Tar�m M�d�r� Murat USANMAZ

  A�ureye katk�s� olanlar

  H�seyin ASLAN ve e�i, Aytekin KALKANCI ve e�i, H�seyin KATIK�I ve e�i, Bedriye �ET�NKAYA ve e�i, Ali Ekber TA�DELEN ve e�i, Murat YILDIRIM ve e�i, Kenan �A�LAR ve e�i, Nihat YOLER� ve e�i, Bilal ASLAN ve e�i, Ali G�R�TL� ve e�i

  Y�netim Kurulu Ad�na
  Murat YILDIRIM


  Foto�raflarla A�ure G�n�m�z.

 •