*

Vak�f Hakk�nda

Dat�a

Hac� Bekta� Veli

Alevilik

K�LT�REL

* G�N�N S�Z� *
* SON DAK�KA *
Allah�n Aslan� Hz. Ali 
 
Allah'�n aslan�yd�n karanl�klar devrinde. 
Sonra nur olup parlad�n �lemde. 
Bu g�n; 
Bitmeyen bir enerjisin 
Semah eden g�n�llerde, 
'Bar��, sevgi, karde�lik' diyen her dilde.

Mu�la Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� online ziyaret�i

HACI BEKTA� VEL� ANADOLU K�LT�R VAKFI DAT�A �UBES�'NDEN T�M CANLARA �A�RI

Muharrem Ay�'n�n ba�lamas� ile Alevi toplumunda yas ve matem s�z konusudur. Aleviler Kerbela'da �ehit olan Hz �mam H�seyin ve peygamber soyundan gelen 11 imam�n �ehit olmas� nedeni ile 12 g�nl�k matem tutulur.

�mam H�seyin'in Muharrem Ay� i�erisinde �ehit edilmesinden dolay�, onun sevgisini ta��yan ve piri olarak g�ren Alevi toplumu bu ayda mateme b�r�n�r. Aleviler 12 imam ve Ehli Beyt soyuna g�sterilen sevgilerinden dolay� 12g�n oru� tutulmas�n� gelenekselle�tirmi�lerdir.

Bizler Dat�a'da ya�ayan Aleviler olarak bu gelene�i ya�atmay�, ya�amay� ve bizden sonra gelen nesillerimize ta��may� bir g�rev sayar�z.

Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi Olarak:

Bu Muharrem Ay�'nda vak�f merkezimizde Kerbela �ehitlerini anma, an�lar�n� ya�atma amac�yla s�yle�iler ve sohbetler d�zenleyece�iz. Her ak�am saat 17.00'den itibaren oru� a�ma yeme�i verilecektir.19.00'dan itibaren de g�n�n anlam ve �nemi ile ilgili sohbet ve s�yle�iler yap�lacakt�r. Dat�a'da ya�ayan t�m canlar�n iftar a�ma yeme�ine ve sohbetlere kat�lmalar�n� ve manevi destek vermelerini bekliyoruz.

Gelin Alevili�imizi birlikte ya�ayal�m.

Gelin Alevili�imize birlikte sahip ��kal�m. �nan� ve geleneklerimizi birlikte ya�ayal�m.

Gelin bu Muharrem Ay�'nda �mam H�seyin'i ve 11Kerbela �ehidini birlikte anal�m.

T�m canlar� Hac� Bekta� Veli ho�g�r�s�yle kucakl�yoruz. Sevgi ve sayg�lar sunuyoruz.

Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Dat�a �ubesi

KERBELA YAS I MUHARREM ORUCU VE A�URE G�N� !

14 As�rdan g�n�m�ze intikal eden ve nice as�rlar dilden dile s�recek olan Hz. H�seyinin hakl� davas� yolunda, u�rad��� barbarca katliam�n unutulmas� Ehli-Beyt bendesi olan toplum taraf�nda elbetteki m�mk�n de�ildir. �mam H�seyinin Muharrem ay� i�ersinde �ehit edilmesinden dolay�, onun sevgisini ta��yan ve yolun piri olarak g�ren Alevi toplumu Muharrem ay�nda ,mateme b�r�n�r, Kerbela katliam�nda �mam Zeynel Abidinin sa� olarak kurtulup Ehli-Beytin soyunun devam�na vesile olmas�n�n, on iki �mamlar�n kutsall���yla birle�tirilerek, 12 g�n oru� ve yas tutarlar.

Alevi inanc��n�n �nemli g�nlerin�den olan Muharrem Matem orucu 07.12.2010 Tarihinde ba�layacak ,19.12.2009 g�n� A�ure �orbas�yla tamamlanacakt�r.

T�m canlar�n; muharrem (matem-i yas) ay�nda oru� tutan b�t�n canlar�n oru�lar�, niyetleri, lokmalar� kabul olsun...

2010 YILI MASUM PAKLAR ORUCU

 

G�NLER������������������ TAR�H���������������������� ORU� A�MA SAAT�

1. G�N���������� 04 ARALIK 2010 ����� CUMARTESݠ����������� 16:50

2. G�N���������� 05 ARALIK 2010������ PAZAR���������������������� 16:50

3. G�N���������� 06 ARALIK 2010������ PAZARTESݠ������������� 16:50

2010 YILI MUHARREM AYI ORUCU

 

1. G�N�� ������� 07 ARALIK 2010� ���� SALI ������������������������� 16:50

2. G�N ��������� 08 ARALIK� 2010����� �AR�AMBA ������������ 16:49

3. G�N���������� 09 ARALIK 2010 ����� PER�EMBE �������������� 16:49

4. G�N���������� 10 ARALIK 2010 ����� CUMA ���������������������� 16:49

5. G�N���������� 11 ARALIK 2010 ����� CUMARTESݠ����������� 16:50

6. G�N ��������� 12 ARALIK 2010 ����� PAZAR ��������������������� 16:50

7. G�N���������� 13 ARALIK 2010 ����� PAZARTES� ������������� 16:50

8. G�N���������� 14 ARALIK 2010 ����� SALI ������������������������� 16:50

9. G�N���������� 15 ARALIK 2010 ����� �AR�AMBA ������������ 16:50

10. G�N�������� 16 ARALIK 2010 ����� PER�EMBE �������������� 16:50

11. G�N�������� 17 ARALIK 2010 ����� CUMA ���������������������� 16:51

12. G�N�������� 18 ARALIK 2010 ����� CUMARTES� ����������� 16:51

��

2010 YILI A�URE G�Nܠ 19 ARALIK 2010� PAZAR

Her inan�ta oldu�u gibi alevi-bekta�i inanc�n�nda kutsal g�nleri, ibadetleri vard�r. �ncelikle alevilikte ibadetin yeri, �ekli, zaman�, mekan� yoktur. alevilikte esas olan her zaman kamili (olgun) insan olmaya �al��mak, kendine reva g�rmedi�ini ba�kas�na reva g�rmemektir.. alevierce en �neli kutsal geleneklerden biri muharrem orucu ve a�ure g�n�d�r.

Kerbela yas-� muharrem orucu ve a�ure g�n� isteyen alevi-bekta�iler hicri takvimin 1.inci ay�nda, 1-10 muharrem tarihleri aras�nda (kurban bayram�nda 20 g�n sonra) kerbela �ehitleri an�s�na 10-12 g�n oru� tutarlar. tarihte ba�ka inan�larda da kutsal say�l�p tutulan bu orucu aleviler esas olarak 10 muharrem 61 hicri (10 ekim 680) g�n� emevi halifesi yezid'in emriyle hz. muhammed'in torunu ve hz.ali'nin o�lu imam h�seyin'in kerbela'da �ehit edilmesi dolay�s�yla tutarlar. tarihe kerbela olay� olarak ge�en bu olay;

Muaviye taraf�ndan halife tayin edilen yezid, babas�n�n �l�m�nden sonra ilk i� olarak �zellikle hz. h�seyin'in muhakkak kendisine biat etmesini, reddederse �ld�r�lmesini emir veriri. hz. h�seyin'in yezid'e biat etmeyece�ini bildiri.. k�fe (�ehri) halk� hz. h�seyini k�fe'ye davet edip, kendisini halife olarak tan�yacaklar�n� bildirdiler. bu davetin ve kerbela olay�n�n sosyal ekonomik boyutlar� da vard�r. yoksul halk genel olarak yezid'in y�netiminden memnun de�il ve ona kar�� bir ayaklanma i�indedirler. hz. h�seyin'in k�fye do�ru yola ��kt���n� haber alan yezit, kerbela ��l�nde, imam h�seyin'le 73 ki�i, ayr�ca kad�n ve �ocuklardan olu�an kervan�n �n�n�, b�y�k bir orduyla keser. 1-10 muharrem g�nleri onlar� a� susuz b�rakt�ktan sonra, nihayet 10 ekim 680 (hicri 10 muharrem 61) g�n�, hz. h�seyin, yezid'in ordusuna kar�� anlaml� bir konu�ma yapar, fakat kar��l��� ya biat ya �l�m olur.. �ok dengesiz bir �ekilde ba�layan sava�ta hz. h�seyin'le birlikte olan 72 ki�i teker teker sava� meydan�na ��k�p d�v��erek �ehit olur.. en son kalan hz. h�seyin'le bir t�rl� ba� edemezler yezid'in ordusu, sonunda �imr'in emriyle her yandan h�cum edilerek hz. h�seyin oklanarak �ehit edilir.

�mam h�seyin aleviler i�in bir direni� abidesi olmu�tur. bu �irkin sava��n en k���k kurban� ise, daha alt� ayl�k bir bebek olan hz. h�seyin'in o�lu ali asgar'd�. kad�nlarla birlikte, imam h�seyin'in hasta olan k���k o�lu imam zeynel abidin bu katliamdan kurtulur.

Aleviler, bu ac� olay� oniki imamlar ile de b�t�nle�tirerek, 1 muharrem'den ba�lamak �zere oniki g�n oru� tutarlar. buna matem orucu da denilmektedir. oru� s�resince su i�ilmeden sulu i�eceklerle yetinilmesi, hayvan kesilmemesi, d���n, e�lence yap�lmamas� vb. gibi uygulamalar imam h�seyin'in matemini simgelemektedir. yine oru� g�nlerinin ak�amlar�nda dedelerce kerbela olay�n� konu alan fuzuli'nin "saadete ermi�lerin bah�esi" gibi kitaplar okunur, alevi ozanlar�n�n kerbela olay�'n� konu alan deyi�ler "mersiyeler" okunur.

Pir sultan abdal'�m ellerim ba�l�
yezidin elinden ci�erim da�l�
muhammed torunu ali'nin o�lu
su i�meyip �ehid olan h�seyin

kerbela canan� candan ay�ran kerbela �eref� �andan ay�ran

kerbela islam�n y�z karas�d�r

kerbela vicdanla kin aras�d�r.

ali r�za g�l�i�ek

Bu orucun sonunda a�ure g�n� yap�l�r. o g�n pi�irilen ve en az 12 de�i�ik malzemeden olu�an, (kerbelada yenilen son yemek) a�ure tatl�s� da imam h�seyin'in o�lu imam zeynel abidin'in kerbela'da kurtulmas�na yolun s�rmesine duyulan memnuniyeti ifade etmektedir. etli pilav ve a�ure'nin topluma da��t�lmas� orucun bitiminde yani onikinci g�n� ak�am� veya on���nc� g�n yap�lmaktad�r. bu nedenle bug�ne a�ure g�n� de denilmektedir. a�ure ve a�ure g�n� ba�ka olaylarla da simgele�tirilir, fakat esas anlam�: kurtulu�u, ac� tatl� yarin yana��ndan gayr� her �eyi payla�may� simgeler..