Datça Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ziyaretçi Defteri

Anasayfa  | Mesaj Yaz  | Defteri Oku   |  Eski Defterimiz    |  Haber Portalımız   

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tarih:  2016-09-21 16:09:15
Kimden:  ???
Konu:  Zeytinya?? Kuru ?ncir K?r? ile gelen ?ifa
Mesaj:  Zeytinya?? Kuru ?ncir K?r? ile gelen ?ifa
Zeytinya??nda bekletti?iniz kuru incirin inan?lmaz faydas?.. Do?al ve saf zeytinya??nda 1 g?n boyunca bekletti?iniz incir o kadar faydal? ki..

?ks?r?k ve Ast?m Hastalar? ??in Zeytinya?? ve ?ncir Mucizesi
?ks?r?k ve ast?m hastalar? do?al ve saf zeytinya??nda bekletilmi? 2 adet kuru inciri sabah ???nlerinden ?nce t?ketilmesi ?nerilmektedir.

Bu ?ekilde bu k?r?n en az 6 ay boyunca devam ettirilmesi gerekmektedir. Hi? ara vermeden uygulan bu form?l ast?m ve ?ks?r?k problemi olanlar i?in inan?lmak bir tedavi y?ntemidir. Mutlaka uygulanmas? tavsiye edilmektedir.

Yaln?zca ?ks?r?k ve ast?m hastalar? i?in de?il akci?er hastal?klar?nda da ?nerilen bir form?ld?r. Zeytinya?? incir mucizesinin bir di?er faydas? ise erkeklerde sperm art?r?c? etkisinin olmas?d?r. Yaln?zca erkeklerde de?il bu kar???m?n kad?nlarda da do?urganl??? art?r?c? etkisi vard?r.
?ncirin faydalar? aras?nda bilindi?i ?zere mideyi ?al??t?rmas?, ba??rsaklar? yumu?atmas? ve sinir sistemini olumlu etkilemesi bulunmaktad?r. Bunlar?n d???nda incir a?ac?n?n dallar?ndaki s?t sayesinde si?illerden de kurtulman?z m?mk?n..
Zeytinya?? ?ncir K?r? Nas?l Yap?l?r?

Bu k?r?n haz?rlan??? ve uygulan??? olduk?a kolay. ?ncelikle 2 adet inciri 1 g?n ?ncesinden saf zeytinya??n?n i?erisine koyuyoruz ve 1 g?n bekletiyoruz. 1 g?n sonras?nda incirleri i?erisinden ??kar?n ve hemen t?ketin. Ard?ndan yeni incirlerinizi yediklerinizin yerine koyun ve tekrar 1 g?n bekletin. Bu k?r?n sa?l?kl? sonu?lar vermesini istiyorsan?z mutlaka 6 ay boyunca d?zenli bir ?ekilde uygulaman?z gerekmektedir.

S?re uzun geldi?i i?in bu k?r size zor g?z?kebilir fakat haz?rlamas? kolay oldu?u i?in kolayl?kla uygulayabilirsiniz. Yaln?zca incirleri unutmaman?z gerekmektedir
Tarih:  2014-04-25 08:14:50
Kimden:  DAT?A HACIBEKTA? VAKFI
Konu:  23 N?SAN BAYRAMINI KUTLAMA MESAJI
Mesaj:  HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI DAT?A ?UBES?N?N 23 N?SAN BAYRAMINI KUTLAMA MESAJI

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayram? egemenli?in ulusta oldu?u d???ncesinin kabul edildi?i g?nd?r. ?ocuk bayram?m?zd?r. Yar?n?n b?y?kleri olan ?ocuklar?n bayram?d?r. T?rkiye?nin milli bayram?d?r. 23 Nisan T?rkiye B?y?k Millet Meclisi?nin a??l??? ve dolay?s?yla da halk?n y?netime tam anlam?yla hakim olmas?n?n ilk g?n? oldu?u i?in ulusal egemenlik a??s?ndan da ?nemli bir anlam ta??r.

Mustafa Kemal ATAT?RK ?ocuklara ??yle sesleniyor:
??K???k han?mlar, k???k beyler! Sizler hepiniz gelece?in bir g?l?, y?ld?z?, bir mutluluk par?lt?s?s?n?z! Memleketi as?l ayd?nl??a bo?acak sizsiniz. Kendinizin ne kadar m?him, k?ymetli oldu?unuzu d???nerek ona g?re ?al???n?z. Sizlerden ?ok ?eyler bekliyoruz.??

Bizde Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi olarak; 23 Nisanlar?n daha da g?rkemli kutlanmas?n?, egemenli?in ger?ekten halk taraf?ndan kullan?lmas?n? diliyoruz.
T?m Ulusun, ?zellikle ?ocuklar?n bu g?n? candan kutluyoruz.

Murat Y?ld?r?m
HBVAKV DAT?A ?UBES?
Ba?kan?

Tarih:  2014-01-01 13:04:17
Kimden:  HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI DAT?A ??BESI (...)
Konu:  YEN? Y?L
Mesaj:  2014 YILININ INSANLI?A BARI? HUZUR MUTLULUK SEVG? HO? G?R? GET?RMES?N?, K?MSEN?N K?MSEY? ?TEK?LE?T?RMED??? HIRSIZLI?IN YOLSUZLU?UN OLMADI?I KUL HAKININ YENMED??? ADALET VE DEMOKRAS?N?N B? G?N HERKESE LAZIM OLCA?I ?NANCI ?LE HERKESIN YEN? YILINI KUTLARIZ H. B. V. A. K. VAKFI DAT?A ?UBESI Y?NETIM KURULU
Tarih:  2013-11-18 12:18:27
Kimden:  Dat?a Hac?bekta? Vakf?
Konu:  Dat?a'da A?ure Lokmas? etkinli?i Yap?ld?.
Mesaj:  Dat?a'da A?ure Lokmas? etkinli?i Yap?ld?.

"A?ure Lokmam?z Hak Yolunda Kabul Ola!"

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi, 12 g?nl?k Muharrem Orucunun ard?ndan A?ure Lokmas? etkinli?i d?zenledi.

16 Kas?m 2013 Cumartesi A?ure g?n? Lokmas? a??l?? ve sunumunu Ali Asker Akay,

g?n?n anlam ve ?nemini ?ube ba?kan? Murat Y?ld?r?m,

dua ve sunumunu kurum dedesi Nihat Yoleri,

deyi? ve Duaz-? ?mamlar? dede ve zakir Ali Ekber Ta?delen yapt?.

A?ure g?n? etkinli?ine; Dat?a belediye ba?kan yard?mc?s? Sami Bircan,

Dat?a emniyet m?d?r? Mustafa Memi?,

Dat?a il?e milli e?itim m?d?r? Nuray Kaba?,

Dat?a beldiye meclis ?yeleri ?nci Bilgin, ismail S?nmez, Orhan Keskinsoy,

M?lkiyeliler Birli?i Ba?kan? Ayd?n Erdo?an,

CHP Dat?a Belediye Ba?kan Aday Adaylar? Timur Kabaklarl?, Cumur Yaka, Nazmiye Halva?i, Ali Bah?etepe, Halim Karaman, Devri? Aslan,

CHP Dat?a il?e y?netimi,

AKP Dat?a il?e ba?kan? Sedat Deniz,

???i Parti Dat?a il?e y?netimi

ve ?ok say?da Dat?a?l? canlar kat?ld?.
Tarih:  2013-11-08 12:42:56
Kimden:  Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?
Konu:  Yass? Matem Oniki ?mamlar Orucu
Mesaj:  Muharrem Ay? Yass? Matem Oniki ?mamlar Orucu Ba?lad?

* Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi Muharrem Ay? Yass? Matem Oniki ?mamlar Orucu oru? a?ma lokmas? ve yeme?i, 4 Kas?m 2013 Pazartesi g?n? itibari ile kurum Dedemiz Nihat Yoleri?nin G?lbenkleri ve dualar? ile her ak?am canlar Kerbela ?ehitleri?ni an?yor.

* Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi Muharrem Ay? Yass? Matem Oniki ?mamlar Orucu oru? a?ma lokmas? ve yeme?ine 6 Kas?m 2013 ?ar?amba g?n? ak?am? Dat?a CHP ?l?e Ba?kan? Mustafa ?zt?rk, Ba?kan Yard?mc?s? Ali Ekber Ta?delen ile Dat?a Havadis Gazetesi Muhabiri Alev Ekeba? kat?larak Muharrem Ay? hakk?nda bilgi ald?lar.

* 12 ?mamlar??n ve Kerbela ?ehitleri?nin yas?n? tuttu?umuz bug?nlerde, Hz. H?seyin?in haks?zl??a kar?? direnen, zalimin ?n?nde e?ilmeyen ba?? olabilmek, bu inan?l? ve onurlu duru?u gelecek ku?aklara ta??yabilmek umudu ile; ?okluk i?inde birli?in g?zel bir ?rne?i olarak da??tt???n?z A?urenin t?m insanl???n birli?ine vesile olmas?n? ve kabul?n? niyaz ediyor, sayg?lar?m?z? sunuyoruz.

* Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Y?netimi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
[ Yeni Kayıt ]   [ Yönetici ]